“Bee Learning Center” ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง แห่งแรกของเอเชีย ณ ม.เกษตรฯ

“Bee Learning Center” หรือ ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ตั้งอยู่ที่ บริเวณอาคารวิจัยกีฎวิทยา ด้านถนนวิภาวดีรังสิต อยู่ภายใต้ความดูแลของภาควิชา กีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบอาคาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรนาถ สินอุไรพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย แบบชั้นเดียว มีขนาดกะทัดรัด และมีการยกพื้นเพื่อให้มีพื้นที่ระเบียงใช้สอย ประตูบานใหญ่เปิดได้รอบ 3 ด้านของตัวอาคาร ในส่วนของหลังคา ทำช่องแสงธรรมชาติ เพื่อประหยัดพลังงาน และนอกจากนี้ ในส่วนของพื้นที่ใช้สอย สามารถยืดหยุ่นได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมศูนย์ การอบรม การประชุมขนาดเล็ก และยังเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้งด้วย

Bee Learning Center ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง

เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และทุกวันพุธ เวลา 9.00-10.00 น.จัดกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงผึ้ง
สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ติดตามได้ในปฏิทิน ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) Fackbook: Bee learning หรือเวปไซต์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ